ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 01/06/2020 - 02/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,240.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงเขต/คณะทำงาน 3 คน
ผู้รับผิดชอบงานกองทุน 27 คน

รายละเอียดกิจกรรม :
ชี้แจงโครงการ
นำเสนอแผนงานแต่ละประเด็น (กิจกรรมทางการ เหล้า/บุหรี่)
แนะนำ/สอนการใช้โปรแกรมออนไลน์
แลกเปลี่ยนเติมเต็ม
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนวิเคราะห์และคัดเลือกปัญหาในพื้นที่
บันทึกแผนงาน/โครงการในโปรแกรมออนไลน์