ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรม : การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 13/01/2020 - 24/01/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,500.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :