ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรม : การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 09/03/2020 - 20/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,050.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :