ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย นบ ศรีจันทร์
ที่อยู่ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เฟซบุ๊ค นบ ศรีจันทร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2553 อาจารย์ ม.สวนดุสิต รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา นโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ดร.สฤษดิ์ ธันกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล