ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค Teerapoch Kasirawat

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2535 ปริญาตรี มัณฑณศิลป์ มัณฑณศิลป์ประยุกต์ศิลป์ มัณฑณศิลป์ประยุกต์ศิลป์ม.ศิลปากร

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล