ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นางสาว ฐิตารัตน์ แก้วศรี
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค https://m.facebook.com/profile.php?_rdr

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2544 ปริญาตรี ศิปลศาสตร์บัณฑิต วิทยาจัดการ สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 นักสื้อสาร สมาคมประชาสังคมชุมพร ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
สื่อสารมวลชน
พัฒนาสังคมและมนุษย์
เยาวชน
กลุ่มและเครือข่าย

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายทวีวัตร เครือสาย(นายกสมาคมฯ) สมาคมประชาสังคมชุมพร จ.ชุมพร

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล