ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาง อังสุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ
ที่อยู่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค Angsu Chan

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2547 ปริญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล