ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย วุฒิพงษ์ รำเพย
ที่อยู่ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค วุฒิพงษ์ รำเพย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญาตรี วิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2551 นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลถลาง รัฐ
พ.ศ. 2558 นักวิชาการสาธารณสถข รพ.สต.บ้านไสหร้า รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop
Badmintal

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล