ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย เฟาซี ดำยูโซ๊ะ
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
เฟซบุ๊ค Faosee Damyusoh

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2557 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2554 เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านมะนัง รัฐ
พ.ศ. 2559 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.มะนัง รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล