ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย เอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค อาเต็ง เก้า

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.จุฬาภรณ์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล