ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาง ฐิติชญาน์ บุญโสม
ที่อยู่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค mui boonsom

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2534 Tour operator Chalermpol Tour Company, Phuket (Thailand) เอกชน
พ.ศ. 2536 Creative advertising Media Plus Company, Bangkok (Thailand) เอกชน
พ.ศ. 2538 Reporter/writer Satresan Magazine, Bangkok (Thailand) เอกชน
พ.ศ. 2539 Manager of Radio Station/reporter/owner Kon Rak Dontree Record group เอกชน
พ.ศ. 2548 Radio Director/owner Krabi Creation Limited partnership, Krabi (Thailand) owner เอกชน
พ.ศ. 2548 Manager in South of an Association Openmind Project Foundation, (Thailand) เอกชน

ความชำนาญ

สาขา
สื่อสารมวลชน สาขาวิทยุ
พัฒนาสังคม สาขาการศึกษา และสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
Mr.Sven Mauleon openmindproject foundation www.openmindprojects.org , sven@openmindprojects.net

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล