ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ชื่อ-สกุล นาย อะหมัด หลีขาหรี
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค kruahmad

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2548 ปริญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2554 ครุศาสตร์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2548 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เอกชน
พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เอกชน
พ.ศ. 2557 ทีมสนับสนุนวิชาการโครงการชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้ (พี่เลี้ยง) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประชาสังคม
พ.ศ. 2560 พี่เลี้ยง ทีมสนับสนุนวิชาการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (พี่เลี้ยง) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน
การบริหารจัดการชุมชนวิถีอิสลาม
การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดทำแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2557 สนับสนุนและติดตามโครงการชุมชนน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2561 สนับสนุนและติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายฟาริด เตะมาหมัด โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
นายสมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12
ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล