ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาง นิมลต์ หะยีนิมะ
ที่อยู่ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
เฟซบุ๊ค Muslimah HA

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี พยาบาลศาสต์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
พ.ศ. 2556 ปริญญาโท สถาบันการจัดการนะบบสุขภาพภาคใต้ การจัดการระบบสุขภาพ หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2539 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจะแนะ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การจัดการระบบสุขภาพ
การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 543 6. 57-02599 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้บ้านสูแก ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส สสส
พ.ศ. 2557 4 57-01522 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาวหมู่บ้านนากอฮูแต สสส
พ.ศ. 2557 5 57-02606 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัยวัดธรากร (วัดบ้านบางน้อย) หมู่ 4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ สสส
พ.ศ. 2558 3. 58-03788 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียงบ้านทำนบ หมู่ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส สสส
พ.ศ. 2558 1. 58-03989 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านบาลาหมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จ นรสธิวาส สสส
พ.ศ. 2558 2. 58-03782 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอบ้าน ตะโละแน็งอามาน ตำบล บางปอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส สสส

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล