ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นางสาว ปิยาภรณ์ ใจแก้ว
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เฟซบุ๊ค janejowka

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญาตรี วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท วิทยาศาสตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2561 ปริญาเอก ครุศาสตร์ บริหารการศึกษา (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2551 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย รัฐ
พ.ศ. 2551 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เจ เอ็ม ดี เทเลคอมมิวนิเคชั่น เอกชน
พ.ศ. 2555 นักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รัฐ
พ.ศ. 2555 นักวิชาการ ศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคเหนือตอนล่าง เอกชน

ความชำนาญ

สาขา
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิจัยชุมชน/ระบบข้อมูลชุมชน
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
การพัฒนาระบบเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบครบวงจร(ชุมชนจัดการตนเอง)

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
อาจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นางสาว ปิยาภรณ์ ใจแก้ว
  • photo นางสาว ปิยาภรณ์ ใจแก้ว