ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นางสาว วิชุลดา มาตันบุญ
ที่อยู่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เฟซบุ๊ค Vichu Mat

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2536 ปริญาตรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2539 ปริญญาโท ศึกษาสาตร์ การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 ปริญาเอก สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ
พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ
พ.ศ. 2544 นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ
พ.ศ. 2562 นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
งานวิจัยและการประเมินผลงานด้านเด็กและเยาวชน
งานวิจัยและการประเมินผลด้านสุขภาพ
งานวิจัยและพัฒนาในประเด็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
งานวิจัยและประเมินผลด้าน HIV/AIDS
งานวิจัยและประเมินผลด้านยาเสพติด
งานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มผู้สูงอายุ
งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท
งานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2544 การประเมินผลกองทุนสุขภาพสาธารณสุขเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2545 การประเมินผลโครงการกองทุนสุขภาพของ Project Hope หน่วยงาน Project Hope Thailand
พ.ศ. 2545 ประเมินผลกระทบของการจัดทำเหมืองถ่านหิน อ.ลี้ จ.ลำพูน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2547 การวิจัยและประเมินผลกองทุนนโยบายรัฐบาลเกี่่ยวกับยาเสพติด มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
พ.ศ. 2558 การประเมินผลโครงการด้านเครือข่าย HIV/AIDS เครือข่ายองค์กรศาสนา
พ.ศ. 2559 การประเมินผลโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิรักษ์ไทย เชียงใหม่
พ.ศ. 2561 ผ่านการอบรมเครือข่ายนักติดตามประเมินผล รุ่นที่ 1 ในโครงการของสจรส.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สสส.
พ.ศ. 2563 ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามประเมินผล รุ่นที่ 2 ในโครงการของสจรส.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สสส.
พ.ศ. 2779 การประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง มูลนิธิรักษ์เด็ก

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ดร. วิชุลดา มาตันบุญ