ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย ถาวร คงศรี
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เฟซบุ๊ค thawonr kongsri

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2546 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย ถาวร คงศรี