ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาง นฤมล ฮะอุรา
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
เฟซบุ๊ค ultrawa narumon

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพ

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2537 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าแพ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การประเมินผลเชิงผลลัพธ์
การติดตามโครงการ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2553 ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ สสส

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส.มอ.

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล