ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ ปี 2562 (จำนวน 23 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 11
(โครงการ)ปี 2562
test_user แผนงานบริหารงานกลาง สจรส. ม.อ.
1 - กำลังดำเนินโครงการ
2 6102056
(โครงการ)ปี 2562
นางสาวสมร  สังฆะสร โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
2 - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
5 5 #1#2 #1#2 23 มี.ค. 62 21:13 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
7 7 #1 24 พ.ค. 62 14:02 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลาอำเภอธารโต จังหวัดยะลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ข้อตกลงป
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานีอ.หนองจิก จังหวัดปัตตานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
6 6 #1#2 #1#2 4 ก.พ. 62 13:10 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
4 4 #1 30 มี.ค. 62 14:59 กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหารแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
6 6 #1#2 #1#2 1 มี.ค. 62 13:59 กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
4 4 6 พ.ค. 62 21:44 กำลังดำเนินโครงการ
10 ข้อตกลง
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
9 9 24 มี.ค. 62 20:15 กำลังดำเนินโครงการ
11 61-ข-110
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
6 6 20 พ.ค. 62 22:36 กำลังดำเนินโครงการ
12 61-ข-008
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
7 7 #1 27 มี.ค. 62 14:42 กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
9 9 #1 12 มี.ค. 62 11:27 กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
9 9 #1 #1 10 มิ.ย. 62 22:39 กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
4 - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
4 3 13 มี.ค. 62 09:22 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
7 7 #1 #1 11 มี.ค. 62 00:57 กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
4 4 #1 11 มี.ค. 62 09:20 กำลังดำเนินโครงการ
19 ข้อตกลง
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
8 1 25 ก.พ. 62 14:25 กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
6 6 #1 30 เม.ย. 62 05:45 กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
6 3 #1 #1 9 มี.ค. 62 13:07 กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
5 - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
2 2 28 มี.ค. 62 20:37 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ