ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ จังหวัดนราธิวาส ปี 2562 (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
5 - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ