ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "Duangkamol" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัยและปรับสภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต้นขาม อำเภอชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ