ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0%
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0%
สัดส่วน(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%