ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 25%
รวม 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 25%
สัดส่วน(%) 60% 0% 40% 0% 0% 0% 100%