ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี (ประเมิน) 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 10,000.00 50,000.00 20%
โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14,960.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
รวม 17,960.00 2,000.00 8,040.00 2,000.00 0.00 0.00 30,000.00 70,000.00 43%
สัดส่วน(%) 60% 7% 27% 7% 0% 0% 100%