ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 2562 เชียงราย โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 พ.ย. 2561 15 ม.ค. 2562 625
2 2562 นราธิวาส โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 612
3 2562 ลำพูน โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำลังดำเนินโครงการ 1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 609
4 2562 แพร่ โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 609
5 2562 นครสวรรค์ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 609
6 2562 อุตรดิตถ์ โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 609
7 ข้อตกลงป 2562 ปัตตานี การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 581
8 2562 สงขลา โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 01 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 581
9 61-ข-008 2562 ชุมพร โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 01 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 581
10 2562 น่าน โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 581
11 2562 สงขลา โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ก.พ. 2562 30 มี.ค. 2562 551
12 2562 นราธิวาส การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 550