ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ (10-12 กย. 61)

กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 10 กันยายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น. ระบบติดตามประเมินผลของ สสส.
11.00 - 14.00 น. แนวทางสร้างเสริมสุขภาพ
14.00 - 17.00 น. หลักการ แนวคิด การวางกรอบ การติดตามประเมินผล
19.00 - 21.00 น. กลุ่มปฏิบัติการ

วันที่ 11 กันยายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น. การประเมินผลแบบเสริมพลัง
11.00 - 12.00 น. การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบมีโครงสร้าง
13.00 - 16.00 น. การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่มีโครงสร้าง
19.00 - 21.00 น. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์คุณค่าโครงการ

วันที่ 12 กันยายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การใช้ระบบติดตามประเมินผลออนไลน์
13.00 - 16.00 น. การนำผลการติดตามประเมินผลเข้าสู่กระบวนการวางแผน ปรับปรุงและผลักดันในเชิงนโยบาย

แผนที่ ตั้ง สจรส. ม.อ.  ห้องประชุม 1401

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. กำหนดการประชุม - ดาวน์โหลด