ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

การประชุมออกแบบและรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรนักติดตามประเมินผลโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพ

 • photo , 1000x750 pixel , 98,556 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,379 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,516 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,256 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 82,120 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,562 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,409 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,111 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,634 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,621 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,085 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,790 bytes.
 • photo , 1000x456 pixel , 93,942 bytes.
 • photo , 1000x406 pixel , 88,320 bytes.
 • photo , 1000x402 pixel , 92,481 bytes.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดการประชุมออกแบบและรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรนักติดตามประเมินผลโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ 4 ภาค ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ