ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.มาโนชญ์ ชายครอง ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ละติจูด-ลองจิจูด 18.741557303489,101.0482732198
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 15 ก.พ. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โดยในปี 2559 บ้านหนองแดงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6 ) เพื่อมาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่บ้านหนองแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม ทางหมู่บ้านได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในหมู่บ้านหนองแดง โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานจากเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของหมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย มีการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และจัดให้มีการทำกิจกรรมสนับสนุนเพื่อลดปริมาณขยะในหมู่บ้านได้แก่ Big cleaning day ทำปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลาย ตลาดนัดขยะ ยกย่องเชิดชูเกียรติครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะได้ดี จากการดำเนินโครงการทำให้บ้านหนองแดงมีปริมาณขยะลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือปริมาณขยะในแต่ละวัน 4.24 กิโลกรัม/วัน มีการปิดบ่อขยะของหมู่บ้านจำนวน 1 บ่อ มีครัวเรือนตัวอย่างในการจัดการขยะจำนวน 5 ครัวเรือน ในหมู่บ้านมีการจัดตลาดนัดขยะรีไซเคิลทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยในปี 59 บ้านหนองแดงสามารถซื้อขายขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 3,155 กิโลกรัม มีการจัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้กระติ๊บข้าวแทนในการจัดการประเพณีของหมู่บ้านซึ่งในกรจัดการแต่ละครั้งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกห่อข้าวได้ประมาณ 300 – 400 ถุง ปัจจุบันการจัดการขยะของบ้านหนองแดงประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะจนปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หมู่บ้านยังพบว่าการจัดการขยะย่อยสลายที่เป็นขยะส่วนใหญ่มีปริมาณมากถึง ร้อยละ 52 ของปริมาณขยะทั้งหมด ยังมีการใช้ประโยชน์จากขยะย่อยสลายน้อย บ้านหนองแดงมีรูปแบบการจัดการโดยการหมักขยะทำเป็นปุ๋ยในท่อซีเมนต์ แต่ยังไม่ได้นำไปทำประโยชน์และใช้ประโยชน์ โดยบ้านหนองแดงแต่ละครัวเรือนจะมีท่อซีเมนต์เพื่อคัดแยกขยะย่อยสลายและทำปุ๋ยหมักในท่อซีเมนต์ จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 80 นำขยะย่อยสลายใส่ในท่อซีเมนต์ไว้เฉยๆ ไม่มีการดูแลและเติมมูลสัตว์เพื่อทำให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะย่อยสลายโดยการทำปุ๋ยหมักในท่อซีเมนต์ หากประชาชนในหมู่บ้านหนองแดงไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคต การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจจะไม่มีความต่อเนื่องได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมควรต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีการรับรู้ถึงวิธีการขั้นต้อนการทำปุ๋ยที่ถูกต้องและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลาย และได้รับประโยชน์ทั่งทางตรงและทางอ้อม เช่นการได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ การมีปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลายใช้ในครัวเรือน เป็นต้น คณะกรรมการบ้านหนองแดง จึงได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะแบบยั่งยืน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดโครงการจัดการขยะในปี 2560 ขึ้น โดยมีวิธีการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีการเรียนรู้ที่จะทำปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลายและใช้ประโยชน์จากขยะย่อยสลาย และลดการเผาขยะในครัวเรือนซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และให้การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้านหนองแดงเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีการติดตามกำกับจากหน่วยงานและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยได้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง

คณะกรรมการโครงการได้รับการติดตามโครงการ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1.00
2 เพื่อประเมินผลกิจกรรมโครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัด

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 82
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
ประชาชนในครัวเรือน ตำบลหนองแดง 82 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 ก.พ. 62 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการในชุมชน 5,000.00 5,000.00
25 ก.พ. 62 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 0.00 10,000.00
25 ก.พ. 62 รายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลโครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 0.00 0.00
25 ก.พ. 62 - 10 มี.ค. 62 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 5,000.00 5,000.00
รวม 0 10,000.00 4 20,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) yaowalak

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:26 น.