ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนพดล พุ่มยิ้ม
พี่เลี้ยงโครงการ สจรส.มอ.
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ละติจูด-ลองจิจูด 16.975742421992,100.31051251564
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอายุ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ชุมชนผู้สูงอายุ
23.92
2 จำนวนผู้สูงที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
25.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนที่ผ่านมา คือ 1.ขาดแกนนำชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง    2.แกนนำชมรมผู้สูงอายุมีอายุมากมีปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งสมาชิกมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ มีปัญหาด้านสุขภาพเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเองไม่สะดวก

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อศึกษาเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง และสถานการณ์ของชุมชนที่สำคัญ รวมทั้ง ศึกษาว่า ผู้นำหรือแกนนำการดำเนินโครงการมีการเรียนรู้ต่อกิจกรรมที่ดำเนินการหรือ บทบาทของตนเองอย่างไร
- ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด และรูปธรรมที่ยังคงพบเห็น - กระบวนการหรือกิจกรรมของโครงการ ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วและมีขั้นตอนอย่างไร - สถานการณ์สุขภาพโดยรวมและบริบทของชุมชนที่สำคัญ - ความสำเร็จหรือความล้มเหลวและความเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ส่วน - การเรียนรู้หรือบทเรียนจากโครงการและแนวทางการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำการดำเนินโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคีที่เกี่ยว ข้อง และผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ รวมจำนวน 15 - 20 คน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินสถานะ บริบทและปัจจัยสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน

มีสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ บริบทและเงื่อนไขของชุมชน

0.00
2 ศึกษากิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุเคยทำและกำลังทำอยู่ ผลที่เกิดขึ้นและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ทราบกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรมผู้สูงอายุ

0.00
3 วิเคราะห์และกำหนดข้อเสนอหรือทางเลือการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทาง/แนวโน้ม/บริบทสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

มีข้อเสนอการพัฒนายกระดับโครงการให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ/แกนนำผู้ดำเนินโครงการ(คน) 15 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
8 ธ.ค. 61 ประชุมทีมประเมินเพื่อกำหนดกรอบการประเมิน 5,000.00 -
15 ธ.ค. 61 ประเมินครั้งที่ 1 5,000.00 -
22 ธ.ค. 61 ประเมินครั้งที่ 2 5,000.00 -
29 - 30 ธ.ค. 61 สรุปและจัดทำเอกสารผลการประเมิน 5,000.00 -
รวม 0 20,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อเสนอหรือทางเลือกในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) Noppadon Pumyim
2 ไฟล์กรอบแนวคิด (.docx) สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
3 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) Noppadon Pumyim

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:43 น.