ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
รหัสโครงการ 61-ข-110
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ดุริยางค์ วาสนา ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8159995742858,99.355920820994
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 15,000.00
2 1 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เหล้า , บุหรี่ , สารเสพติด

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เพื่อพัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต โดยคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์จากการดำเนินงาน คือ มีจำนวนการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยเฉพาะจากกองทุนสุขภาพระดับตำบล เพื่อดำเนินโครงการด้านปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น พัฒนารูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติดที่ผ่านกลไกระดับท้องถิ่น คือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เกิดองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันของชุมชน มาตรการทางสังคม หรือกติกาชุมชน (community commitment) ต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด ที่นำไปสู่การขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น หรือนวัตกรรมการดำเนินงาน สร้างระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อันเป็นกลไกในระดับท้องถิ่นในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บนพื้นฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมประสานระหว่างสถาบันวิชาการ หน่วยงานในพื้นที่ ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับตำบล และเพิ่มจำนวนนักขับเคลื่อนจิตอาสาที่สามารถพัฒนาแผนงาน หรือ โครงการสำหรับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสุรา ยาสูบและยาเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญ คือ ได้รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด การผลิตองค์ความรู้ การเกิดนวัตกรรม การมีมาตรการควบคุม/ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไป สำหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ดังนั้น เมื่อการดำเนินการได้เสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยผู้ประเมินได้เลือกประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) อันเกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประเมินได้เลือกประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (public screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (public scoping) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (public assessing) และการทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (public review) เน้นผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ

 • รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ
 • ผลการประเมินโครงการ
 • ผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ
0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 40 40
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 17 17
ตัวแทนองค์กรชุมชน 17 17
ทีมพี่เลี้ยงโครงการ 6 6

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 ธ.ค. 61 สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ 1,500.00 5,680.00
1 มี.ค. 62 ประชุมวางแผนประเมินฯ 1,500.00 1,000.00
1 มี.ค. 62 ประชุมวางแผนประเมินฯ 21-02-2562 2,000.00 1,000.00
1 มี.ค. 62 สัมภาษณ์ข้อมูล 08-03-2562 2,000.00 2,840.00
1 มี.ค. 62 ลงพื้นที่ประเมินโครงการ 10-03-2562 ถึง 15-04-2562 18,000.00 8,520.00
1 มี.ค. 62 สรุปผลการประเมิน 1,000.00 960.00
รวม 0 26,000.00 6 20,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. รูปแบบ เป็นการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา การดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key Informants) การรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) กับการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย
  2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.2 ทีมพี่เลี้ยงโครงการ 2.3 ตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  2.4 ตัวแทนผู้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 2.5 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จะต้องเก็บแบบเจาะจงและเจาะลึก ซึ่งผู้ประเมินจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก และป้อนคำถามเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ โดยผู้ประเมินได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ และโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และงานประเมินที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งได้แก่ เอกสาร ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารการประเมินต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการตั้งคำถามเพื่อจัดทำแบบสัมภาษณ์
  3.2 ติดต่อและศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ พื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อทำการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ และการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนและตั้งคำถามเพื่อจัดทำแบบสัมภาษณ์ 3.3 นำผลการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาจัดทำแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 4. การรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจาก มีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ประเมินเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร จะต้องตั้งคำถามอย่างไรที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีและง่ายแก่การที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการประเมิน โดยขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 4.1 ขั้นเตรียมการ ผู้ประเมินต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมของตัวผู้ประเมินเอง คือ การเตรียมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวในการตั้งคำถามสัมภาษณ์ และวางแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์รวบรวมข้อมูล ตลอดจนประสานงานกับพื้นที่ประเมินเพื่อขออนุญาตและเตรียมพื้นที่สำหรับการประเมิน 4.2 ขั้นดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4.2.1 การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่จัดทำไว้ 4.2.2 การสนทนากลุ่ม ด้วยแนวคำถามที่จัดทำไว้ 4.2.3 การจดบันทึก โดยกระทำไปพร้อมกับการสัมภาษณ์ ซึ่งจะเลือก เน้นหนักไปที่ประเด็นสำคัญๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสังเกตหรือที่เกิดขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล 4.3 ขั้นการจัดการข้อมูล หลังจากเสร็จสิ้นจากการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผู้ประเมินจะนำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและป้องกันการสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ จะต้องนำข้อมูลที่ได้มาทบทวนเพื่อหาความสอดคล้องและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยเริ่มการวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วง เพื่อประโยชน์ในการตั้งคำถามต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรวบรวมข้อมูล และกำหนดแนวทางของการรวบรวมข้อมูลครั้งต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีรูปแบบการดำเนินการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา โดยมีกลไกสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์กรอบแนวคิด (.pdf) ดุริยางค์ วาสนา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:09 น.