ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.172072537164,100.61373370171

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อาหารและโภชนาการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) เพื่อประเมินติดตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 ธ.ค. 61 เข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำคณะผู้ประเมินและวัตถุประสงค์การประเมิน - -
15 ธ.ค. 61 นำเครื่องมือไปชี้แจงรายละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล - -
26 ธ.ค. 61 ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามและเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล - -
15 ม.ค. 62 อธิบายเครื่องมือกับคณะทำงานเพื่อลงเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม - -
22 ก.พ. 62 จัดเวทีการคืนข้อมูล - -
1 มี.ค. 62 นำเสนอความก้าวหน้าโครงการติดตามประเมิน - -
รวม 0 - 6 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ชุมชนทราบสถานะของตนเองหลังดำเนินโครงการด้านแผนงาร/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
  2. ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปีที่จะดำเนินการ กิจกรรมและโครงการที่จะดำเนินการในปี 2562 2563 และระยะยาว

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) yaowalak

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:16 น.