ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
รหัสโครงการ 6102056
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
วันที่อนุมัติ 1 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง กมลวรรณ จันทร์พรมมิน,นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สารเสพติด , เด็ก เยาวชน ครอบครัว , อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ประชุมคณะทำงานชี้แจงแผนงานโครงการถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการและแผนงานโครงการ ได้แนวทางการดำเนินงานดังนี้ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯที่จะส่งผลในการทำงานระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลยั่งยืน ทั้งนี้ได้ข้อเสนอและทำความเข้าใจแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโดยใช้กระบวนการ CHIA

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) นางสาวสมร สังฆะสร
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.docx) นางสาวสมร สังฆะสร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวสมร  สังฆะสร นางสาวสมร สังฆะสร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 19:08 น.