ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด : การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีเครื่องมือวิธีการที่เหมาะสม
80.00 90.00

 

 

 

2 พัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์, ความครอบคลุมแผนงานสุขภาพ มีคุณภาพ
80.00 95.00

 

 

 

3 เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่าง พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด : มีเป้าหมายและประเด็นร่วม ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของทุกภาคส่วน
50.00 60.00