ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
รหัสโครงการ 62-00-14
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม
วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563
งบประมาณ 610,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนาคาร ผินสู่
พี่เลี้ยงโครงการ นายธนาคาร ผินสู่ และนางสาวจุติมาพร พลพงษ์
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ละติจูด-ลองจิจูด 16.324111,103.767981

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เหล้า , บุหรี่ , สารเสพติด , โรคเรื้อรัง , อาหารและโภชนาการ , กิจกรรมทางกาย , อุบัติเหตุ , อนามัยแม่และเด็ก , เด็ก เยาวชน ครอบครัว , ผู้สูงอายุ , สิ่งแวดล้อม , ภัยพิบัติและโรคระบาด , กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง , คนพิการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของแผนงานโครงการที่มีคุณภาพ และครบทุกแผน/ประเด็น (5 ด้าน)
80.00
2 ร้อยละของกองทุนที่มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
80.00
3 ร้อยละของรูปธรรมการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีเครื่องมือวิธีการที่เหมาะสม

80.00 90.00
2 พัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์, ความครอบคลุมแผนงานสุขภาพ มีคุณภาพ

80.00 95.00
3 เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่าง พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีเป้าหมายและประเด็นร่วม ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของทุกภาคส่วน

50.00 60.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 78
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
กลุ่มเป้าหมายโครงการในพื้นที่ 20 0
คณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย 21 0
ผู้รับผิดชอบงานกองุทน 30 0
พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ 2 0
พี่เลี้ยงเขตระดับเขต 4 0
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 1 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
13 - 24 ม.ค. 63 การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25.00 14,500.00 -
20 ม.ค. 63 การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ 15.00 35,000.00 29,959.00
9 - 20 มี.ค. 63 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25.00 17,050.00 -
17 มี.ค. 63 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 56.00 32,240.00 32,992.00
1 - 2 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 30.00 32,240.00 30,820.00
รวม 151 131,030.00 3 93,771.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.การประชุมคณะทำงานเขตเพื่อชี้แจง รายละเอียดเป้าหมาย และแผนงานโครงการ

2.จัดเวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดย เพื่อชี้แจงความสำคัญและเป้าหมายโครงการ นำเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการพร้อมแลกเปลี่ยนและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย และแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พชอ.โพธิชัย แนะนำและสอนการใช้โปรแกรมออนไลน์ฯ และทดลองบันทึกข้อมูลการพัฒนาแผนงาน/โครงการกองทุนในโปนแกรมออนไลน์

3.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยทบทวนรายละเอียดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกองทุนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการด้านสุขภาพแต่ละแผนงาน โดยใช้คู่มือจากทีมวิชาการกลาง การทบทวนการใช้โปรแกรมออนไลน์ และทดลองพัฒนาแผนงาน/โครงการเพื่อเป็นการทำความเข้าใจการใช้โปรแกรมออนไลน์เบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลลงในโปรแกรมออนไลน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แผนงาน/โครงการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกแผนงาน
พี่เลี้ยงและคณะทำงานกองทุนมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่
เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพในพื้นที่

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ธนาคาร  ผินสู่ ธนาคาร ผินสู่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 09:47 น.