ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 50,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายเสรี เซะ นายมะกะตา เจ๊ะมะ นางนิมล หยีนิมะ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสรี เซะ นายมะกะตา เจ๊ะมะ นางนิมล หยีนิมะ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.402393,101.505459
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 50,000.00
รวมงบประมาณ 50,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอรือเสาะที่มีแผนสุขภาพจำแนกตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 5 ประเด็นหลักและตามพื้นที่
10.00
2 ร้อยละของโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอ
10.00
3 ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอรือเสาะใช้ระบบการประเมินผลโครงการ
5.00
4 การกำหนดแผนสุขภาพ 5 ประเด็นหลักใน พชอ.รือเสาะ
15.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนสุขภาพ

ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอรือเสาะที่มีแผนสุขภาพตำบลตามประเด็นปัญหาของพื้นที่

10.00 80.00
2 เพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอรือเสาะ

ร้อยละของโครงการที่ดีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนำร่องในอำเภอ

10.00 90.00
3 เพื่อเพิ่มการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล

ร้อยละของกองทุนที่มีการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล

5.00 50.00
4 เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผน 5 ประเด็นสำคัญใน พชอ.

พชอ.เกิดการบูรณาการแผน 5 ประเด็นสำคัญ

15.00 100.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 240
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
คณะกรรมการ พชอ. 20 0
คณะกรรมการกองทุน 100 0
หน่วยงานรับทุน องค์กรรับทุน 100 0
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนนำร่อง 20 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
16 ก.ย. 63 การสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ 20.00 0.00 -
16 ก.ย. 63 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทีมพี่เลี้ยง 20.00 5,000.00 -
16 ก.ย. 63 พี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เรื่องการทำแผนสุขภาพและระบบติดตามประเมินผล 5.00 10,000.00 -
16 ก.ย. 63 ทีมประสานงานเขตประชุมร่วมเพื่อทำความเข้าใจกับ พชอ. 30.00 5,000.00 -
16 ก.ย. 63 พี่เลี้ยงลงสนับสนุนและทบทวนการทำแผน และการพัฒนาโครงการ 100.00 20,000.00 -
16 ก.ย. 63 การประเมินผลและติดตามโครงการกองทุนนำร่อง 50.00 10,000.00 -
รวม 225 50,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.doc) Wanisa

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 10:31 น.