ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 ธันวาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 18:49:41
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 18:54:05 น.

ชื่อโครงการ : ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    จากการประชุมคณะผู้ประเมินเพื่อดำเนินการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบการประเมิน ขอบเขตการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ และกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

    1.วัตถุประสงค์การประเมิน

    1.1 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    1.2 เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    1.3 เพื่อประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    1.4 เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    2.กรอบการประเมิน

    ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

    3.ขอบเขตการประเมิน

    3.1 ขอบเขตประชากร

    ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

    • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา จำนวน 25 คน

    • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน 50 คน

    • เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาลเทพา จำนวน 200 คน

    • ผู้รู้แต่ละพื้นที่ แบ่งเป็น วิถีพุทธ จำนวน 28 คน และวิถีมุสลิม จำนวน 28 คน

    • ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 60 คน

    3.2 ขอบเขตเนื้อหา

    3.2.1 ประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท - หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - การเตรียมการภายในโครงการ

    3.2.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า - บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการ - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ - งบประมาณ - การบริหารจัดการ

    3.2.3 ประเมินกระบวนการ - กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ - การนิเทศติดตาม

    3.2.4 ประเมินผลผลิต - ผลการดำเนินโครงการ

    3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน
    อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    3.4 ขอบเขตระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

    3.5 งบประมาณในการประเมิน 20,000 บาท

    4.เครื่องมือที่ใช้

    4.1 แบบสอบถาม

    4.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)


    ตารางการทำงาน

    • ประชุมคณะผู้ประเมิน  10 ธันวาคม 2561

    o ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง) กิโลเมตรละ 4 บาท

    o ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท/วัน

    o ค่าอาหารและอาหารว่าง

    • สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน ธันวาคม 2561

    o ค่าจัดทำแบบสอบถาม

    • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ธันวาคม 2561

    o ค่าเดินทาง

    o ค่าตอบแทน

    o ค่าอาหารว่าง

    o วัสดุอุปกรณ์

    • เขียนรายงานผลการประเมิน ธันวาคม 2561

    o ค่าจัดทำรายงาน

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
    9 ธันวาคม 2561
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยSIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 9 ธันวาคม 2561 11:30:45
    แก้ไขโดย SIRIPORN เมื่อ 9 ธันวาคม 2561 16:07:45 น.

    ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ »

    ชื่อกิจกรรม :

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
         20 ตุลาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 20:39:02
         แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 20:39:33 น.

         ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

         ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  รายละเอียดการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  ผลการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                  19 ตุลาคม 2561
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:18:49

                                  ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ »

                                  ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จ.กำแพงเพชร

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                  10 กันยายน 2561
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 10 กันยายน 2561 11:22:23
                                  แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 14:57:19 น.

                                  ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                                  ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561

                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                       

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                       

                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                       

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                                                      วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                                                      สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                      การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                                                      วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                                                      สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                       

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                       

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                       

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                       

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                      9 กันยายน 2561
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 9 กันยายน 2561 15:55:49
                                                      แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 11:47:50 น.

                                                      ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้

                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                          วัตถุประสงค์

                                                           

                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                           

                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                           

                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                          ประชุมทีมงาน เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                          รายงานความก้าวหน้า เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                           

                                                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                           

                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                           

                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                           

                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน