ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 30 มีนาคม 2562 14:59:22
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 31 มีนาคม 2562 11:23:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการประเมิน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการในรูปแบบบทความ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บทความรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
5 มกราคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยprawitprawitเมื่อ 28 มีนาคม 2562 20:37:53
แก้ไขโดย prawit เมื่อ 28 มีนาคม 2562 20:45:38 น.

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : 1.การกลั่นกรองนโยบาย (ทบทวนความสอดคล้องของกิจกรรม โครงการ แผนงาน และนโยบาย) และกำหนดขอบเขต

 • photo
  • photo
   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   1.การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Screening) และการกำหนดขอบเขต (Scoping) ดำเนินการโดย 1.1 ทบทวนเอกสารทุติยภูมิของโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 1.2 ทบทวนภาพเชิงระบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ และขอบเขตในการประเมินตามตัวที่ชี้วัดของโครงการ และชุมชนเห็นพ้องโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   ผลผลิต 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทิศทางของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ได้รับการอบรมไปประยุทธ์ใช้ได้ 2.ชุมชนสามารถกำหนดผลลัพธ์จากการพัฒนาตัวชี้วัดตามขั้นตอนการกำหนดขอบเขตได้ ผลลัพธ์ 1.ชุมชนเกิดการพัฒนาตัวชี้วัด ขอบเขตของการประเมิน และติดตามประเมินผลลัพธ์โดยชุมชนเองได้

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
   9 กุมภาพันธ์ 2562
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยprawitprawitเมื่อ 27 มีนาคม 2562 17:20:31
   แก้ไขโดย prawit เมื่อ 27 มีนาคม 2562 18:25:43 น.

   ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ »

   ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และการทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ

   • photo
    • photo
     • photo
      คุณภาพกิจกรรม : (0)
      วัตถุประสงค์

       

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       

      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      1.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
      2.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 2 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 1 คน
      3.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 3 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน (ทางโทรศัพท์)

      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ผลผลิต 1.ผู้ผ่านการอบรมได้รับการประเมินผลหลังการอบรม 2.เกิดชุดข้อมูลตามผลการประเมินขอผู้ศึกษา ผลลัพธ์ 1.ชุดความรู้สามารถพัฒนาบทเรียนแห่งความสำเร็จได้ 2.เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่นๆในการดำเนินการ และจัดทำกิจกรรมโครงการระดับพื้นที่

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       

      ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

       

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

       

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
      24 มีนาคม 2562
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:42:22
      แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 15:08:24 น.

      ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

      ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3

      • photo ร่วมสรุปผลงาน
        ร่วมสรุปผลงาน
       • photo กรอบการประเมินฯ
         กรอบการประเมินฯ
        • photo ถึงชุมพรค่ะ
          ถึงชุมพรค่ะ
         • photo พักผ่อนค่ะ
           พักผ่อนค่ะ
          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ผู้ประเมินร่วมกันสรุปผลการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรม 1. ปรับปรุงกรอบแนวคิดการประเมินให้สอดคล้องโครงการ และการเรียนจากเวทีการนำเสนอผลงานครั้งที่ 1วันที่ 29 ก.พ. 62 2. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และบันทึกกิจกรรมลงในโปรแกรมการติดตามซึ่งมีผลสรุปดังนี้ 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามในพื้นที่ 8 ครั้งแต่ผลการดำเนินงานแต่ละครั้งไม่มีการเชื่อมประสานและขาดการระบุเนื้อหาที่ชัดเจน 2.2 มีการบรรจุแผนงาน/โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ในกองทุนสุขภาพตำบล ครบทุกตำบล (4 ตำบล)
          2.3 มีคณะกรรมการพชอ.จำนวน 21 คน และได้กำหนดประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนเป็นโครงการหนึ่งของพชอ. ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 3. ข้อเสนอแนะ 3.1 ควรขับเคลื่อนประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ในระดับจังหวัด และควรกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยขับเคลื่อนผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร 4. ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการ 4.1 ภาพกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินงาน 4.2 การบันทึกกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับ วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม เช่น
          - การติดตามครั้งที่ 6 วันที่ 4 ก.ค.61 - การติดตามครั้งที่ 7 วันที่ 6 มิ.ย.61 4.3 การบันทึกกิจกรรม ไม่ครอบคลุมผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ชัดเจน 4.4 ไม่ปรากฏฐานข้อมูลการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ ที่ชัดเจน 4.5 ชุดจัดการความรู้ยังไม่ปรากฏ 4.6 การสรุปผลลัพธ์การดำเนินงานไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ในการสวมหมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ได้ผลสรุปการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ที่จะต้องนำผลไปสู่นโยบายสาธารณะระดับจังหวัดต่อไป

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

           

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

           

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
          1 มีนาคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:38:47
          แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 15:21:07 น.

          ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

          ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้

          • photo การนำเสนอ
            การนำเสนอ
           • photo เพื่อน ๆร่วมเรียนรู้
             เพื่อน ๆร่วมเรียนรู้
            • photo นำเสนอผลการเรียนรู้
              นำเสนอผลการเรียนรู้
             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             นำเสนอผลการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ด้วยเครื่องมือ HIA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมประเมินเครือข่ายทีมประเมินโครงการภาคใต้ทั้งหมด พื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ได้เรียนรู้วิธีการประเมินด้วยเครื่องมื HIA ,CIPP ,และกฎบัตร Ottawa เป็นต้น

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
             7 มีนาคม 2562
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 10:07:44
             แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:10:34 น.

             ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.

             • photo ผู้รับผิดชอบโครงการและนวก.สาธารณสุข
               ผู้รับผิดชอบโครงการและนวก.สาธารณสุข
              • photo นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนฯ
                นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนฯ
               • photo โรง
                 โรง
                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.ในการจัดทำแผน ร่วมกับคณะกรรมการพชอ.และพชต.ในอำเภอทุ่งตะโก จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นายวัชรินทร์  แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                 นายมานิตย์  ประดับการ ผช. สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 4 แห่ง อสม. สอบต. และพชต.แต่ละตำบล
                 กิจกรรม 1. ประธานเปิดการประชุม กล่าวถึง ประเด็นพัฒนาของอำเภอทุ่งตะโก ในนามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เลือกประเด็นการพัฒนาในปีนี้ 2 เรื่องคือ ประเด็นผู้สูงอายุ และอุบัติเหตุ และให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารูปแบบทุ่งตะโกโมเดล ที่ใช้แนวคิด คนชู คนชง คนเชียร์ คนช่วยและคนชิม 2. ระดมสมองเพื่อการวางแผนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย ตำบลปากตะโก  ตะโก  ช่องไม้แก้ว และทุ่งตะไคร เกิดแผนการดำเนินงาน 2.1 การรณรงค์ โดยทีมงานผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุแต่ละตำบลร่วมกับโรงเรียน ให้งบประมาณ 5,000บาท จำนวน 4 โรงเรียน 2.2 นำเสนอแนวคิดและผลการประชุมกลุ่มในแต่ละโซนต่อคณะกรรมการ พชอ.ทุ่งตะโก 2.3 สาธารณสุขอำเภอในฐานะผู้รับผิดงานสุขภาพจะร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการประชุมครั้งนี้สู่คณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมพชต.และพชอ.อำเภอทุ่งตะโก และแผนการสร้างความตระหนักของชุมชนโดยใช้นักเรียนและทีมงานอสม.เป็นผู้ร่วมดำเนินการ ทั้ง 4 ตำบล

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  

                 ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                  

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                  

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                 26 กุมภาพันธ์ 2562
                 รายงานจากพื้นที่
                 โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 25 มีนาคม 2562 20:06:42
                 แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 09:44:58 น.

                 ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2

                 • photo สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                   สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                  • photo ผู้ป่วยและญาติผู้มารับบริการที่รพ.สต.ตะโก
                    ผู้ป่วยและญาติผู้มารับบริการที่รพ.สต.ตะโก
                   • photo
                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                    วัตถุประสงค์

                     

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     

                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    ผู้ประเมินลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน โดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอ นายมานิตย์ ประดับการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ผลการสอบถามพบว่าทีมงานของสาธารณสุขอำเภอไม่ได้ทราบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพียงแต่เคยเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ในเวที พชอ.อำเภอทุ่งตะโก (นายอำเภอทุ่งตะโกเป็นประธาน) แต่ได้มีการประสานพื้นที่พชต.ให้รับทราบเท่านั้น 2. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้ให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกวัน และมีการเสียชีวิตเฉลี่ย เดือนละ 1 คน (ข้อมูลรพ.สต.และตำรวจ) พบว่ามีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง(ผู้ขับรถสายยาวถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง) ถนนโค้งมาก และถนนสายรออยู่ต่ำกว่าถนนสายหลักมากทำให้รถสายรองต้องพุ่งตัวมาก รถสายยาวชะลอไม่ทันเลยเกิดการชนกันขึ้น และอีกส่วนหนึ่งผู้ขับขี่มีการขับขี่ย้อนศร และบางรายไม่สวมหมวกกันน๊อค เป็นต้น 3. ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่รพ.สต.ให้ข้อมูลว่าต้องมีการบังคับใช้กฏหมายที่ชัดเจน รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และจัดทำลูกลอนสีแดงบนถนนเหมือนจังหวัดอื่น ๆ เช่นจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ได้รับทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและการใช้บริการดูแลรักษาเบื้องต้นที่รพ.สต.และประชาชนบางส่วน มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     

                    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                     

                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                     

                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     

                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                    19 กุมภาพันธ์ 2562
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 25 มีนาคม 2562 19:18:18
                    แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 25 มีนาคม 2562 20:57:48 น.

                    ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                    ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1

                    • photo ทีมประเมินจากคณะพยาบาลฯมอ.
                      ทีมประเมินจากคณะพยาบาลฯมอ.
                     • photo ผู้เข้าร่วมประเมิน
                       ผู้เข้าร่วมประเมิน
                      • photo จุดเสี่ยงมี่อันตรายมากที่สุด อ.ทุ่งตะโก
                        จุดเสี่ยงมี่อันตรายมากที่สุด อ.ทุ่งตะโก
                       • photo ผู้ประเมินลงพื้นที่จริง
                         ผู้ประเมินลงพื้นที่จริง
                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                        วัตถุประสงค์

                         

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        น.ส.อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ –นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ พบผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน เพื่อ 1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  โดยพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ทราบว่ากิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
                        2. ศึกษาจุดเสี่ยงที่สำคัญในอ.ทุ่งตะโก ประกอบด้วยวัดเทพนิมิต วิทยาเกษตรตะโก  จุดกลับรถบริเวณปั๊มบางจาก (สวนนายดำ) สี่แยกเขาปีบ เป็นต้น

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                        1. ได้ทราบว่ากิจกรรมต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบท
                        2. ประชาชนในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำทางเลี่ยงบริเวณวัดเทพนิมิตรสายปากทางเข้าถนนสายวิทยาลัยเกษตร-บ้านเขากรด และทำลอนสีแดงบริเวณทางโค้ง
                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         

                        ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                         

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                         

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                        24 มีนาคม 2562
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 20:15:53
                        แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 22:18:56 น.

                        ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                        ชื่อกิจกรรม : ประชุมนักประเมินโครงการ

                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                        วัตถุประสงค์

                         

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        วิธีการ -เรียนรูัการนำเสนองานประเมินโครงการ  โดยการนำเสนอของแต่ละโครงการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มโดยอาจารย์แนะนำพี่เลี้ยง -การลงรายงานผ่านเวบ https://mehealthpromotion.com/project/214 ให้ทันเวลา

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        ผลผลิต   นักประเมินโครงการได้เรียนรูัการนำเสนองานประเมินโครงการและการลงรายงานผ่านเว็บ

                        ผลลัพธ์ -นักประเมินโครงการได้ปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินใหม่ โดยใช้  CIPP MODEL และได้บันทึกรายงานผ่านเว็ปฯจนครบถ้วน

                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         

                        ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                         

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                         

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                        24 มีนาคม 2562
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 19:23:38
                        แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 20:04:25 น.

                        ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                        ชื่อกิจกรรม : เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                               วัตถุประสงค์

                                

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1คน (ผู้ผลิต) ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง 1 คน (ผู้แปรรูป) ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดพัทลุง  1 คน (ผู้บริโภค) นายเสณี  จ่าวิสูตร  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

                               วิธีการดำเนินการ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่  รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               ผลผลิต

                               -ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1คน (ผู้ผลิต) กลุ่มนาอินทรีย์มีการแข่งขันกันเอง ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการถึงจะอยู่ได้ หน่วยงานรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ ด้าน เงินทุน  การรับซื้อ  โกดังเก็บ -ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง 1 คน (ผู้แปรรูป) ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุนจำนวนมาก ถ้ากลุ่มของเราเข้มแข็ง รักษามาตรฐานการทำงานของกลุ่ม และมีการบริหารจัดการกลุ่มได้ดี  เช่น ทางกลุ่มได้นำกิจกรรมเชื่อมกับการท่องเที่ยวชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดข้าวข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI)  ปลูกได้เฉพาะพัทลุงเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง -ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดพัทลุง  1 คน (ผู้บริโภค) ให้ความเห็น  กิจกรรมของคนพัทลุงไม่นิยมทานข้าวอินทรีย์

                               ผลลัพธ์
                                     จากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ พบข้อเสนอการแก้ไขให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เข้มแข็ง  คือ ให้กลุ่มองค์กรชาวนา จัดตั้ง สหกรณ์ชาวนาอินทรีย์พัทลุง  ที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                

                               ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                               24 มีนาคม 2562
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 18:51:09
                               แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 19:19:45 น.

                               ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                               ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                   วัตถุประสงค์

                                    

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 1. หัวหน้างานวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 1 คน 2. หัวหน้างานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง 1 คน 3. ผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 คน 4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   ผลลิต

                                   1. หัวหน้วงานวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 1 คน
                                   2. หัวหน้างานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง 1 คน
                                   3. ผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 คน
                                   4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                         สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

                                   ผลลัพธ์

                                   1. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นหน่วยงานอิสระทำงานขึ้นอยู่กับกรมการข้าว เป็นหน่วยงานสนับสนุน รอกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์ทำนาอินทรีย์แจ้งความต้องการเข้าร่วม ทางศูนย์วิจัยข้าวจะลงพื้นที่ไปตรวจรอบรองแปลง ด้วยเงือนไข ระยะปรับเปลี่ยน 3 ปี จะได้เป็นเกษตรกรทำนาอินทรีย์ ถ้าในกลุ่มคนใดคนหนึ่งตรวจแปลงไม่ผ่านจะทำให้กลุ่มเกษตรกรนาข้าวตกทั้งกลุ่ม และเมื่อผ่านจะได้มาตรฐาน  Organic Thailand
                                   2. สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง  เป็นหน่วยงานสนับสนุนเมื่อกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำหรือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำแจ้งความประสงค์ใช้น้ำ ทั้งในและนอกเขต ชลประทานก็จะไปตรวจค่าของน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กลุ่มดังกล่าว
                                   3. สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง เป็นหน่วยงานสนับสนุนเมื่อเกษตรกรเป็นกลุ่มหรือรายย่อยแจ้งความประสงค์ตรวจดิน เช่นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ทางสถานีพัฒนาที่ดินจะไปตรวจดินให้เกษตรกร
                                   4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากเป็นหน่วยงานทางวิชาการแลัวยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนและยังเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑข้าวอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่อุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดข้าวข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) ปลูกได้เฉพาะพัทลุงเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง
                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    

                                   ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                    

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                    

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                   24 มีนาคม 2562
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:16:08
                                   แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:39:34 น.

                                   ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                   ชื่อกิจกรรม : เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                          วัตถุประสงค์

                                           

                                          กิจกรรมตามแผน

                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                           

                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                           

                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                           

                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                          การดำเนินการ ผู้เข้าร่วม 6  คน 1. เลขาประธานสภาเกษตรกรรับผิดชอบแผนงานและนโยบาย 1 คน 2. หัวน้างานส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย 2 คน 3. หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย และผู้ประสานงาน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  2 คน 4. หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 คน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่  รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                           

                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                          ผลผลิต -ทั้ง 4  หน่วยงาน ที่ถูกสัมภาษณ์ มีความรู้  เข้าใจ และมีส่วนร่วม  มีกิจกรรมในโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ตามประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้อง

                                          ผลลัพธ์ - สภาเกษตรกร มีบทบาท เป็นกลไกหลัก ในการรวบรวมปัญหาความต้องการและกระจายไปสู่หน่วยงานที่มีภารกิจตรง รวมถึงประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ก่อต้วมาจากสภาเกษตรกร - หัวน้างานส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  มีบทบาทสำคัญเมื่อได้รับการส่งมอบกระจายงานจากสภา เป็นหน่วยงานสนับสนุน จัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขอโครงการจากส่วนกลางเพื่อตอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ของจังหวัดพัทลุง เช่น โครงการหมู่บ้านนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง  โครงการผลิตภัณฑ์ข้าวสังหยดอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง  ผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง

                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                           

                                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                           

                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                           

                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                           

                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                          24 มีนาคม 2562
                                          รายงานจากพื้นที่
                                          โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:08:43
                                          แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 27 มีนาคม 2562 05:17:36 น.

                                          ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                          วัตถุประสงค์

                                           

                                          กิจกรรมตามแผน

                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                           

                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                           

                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                           

                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                          คณะผู้ประเมินเข้าร่วมประชุม 3  คน วิธีการดำเนินการ -ศึกษาและวิเคราะห์การเก็บข้อมูลในส่วนของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ว่าเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างไร

                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                           

                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                          ผลลิต -คณะทำงานติดตามประเมิน 3  คนได้สรุปสาระสำคัญเป็นกรอบในการเป็นคำถามในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ ผลลัพธ์ -คณะทำงานสรุปกรอบที่ใช้เก็บข้อมูลนำไปประเมิน  คือ กรอบยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  โครงการ กิจกรรม  หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                           

                                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                           

                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                           

                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                           

                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                          24 มีนาคม 2562
                                          รายงานจากพื้นที่
                                          โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 16:47:52

                                          ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                          ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                          • photo
                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           ผู้ร่วมให้สัมภาษณ์  1  คน นายอำมร  สุขวิน กระบวนการ  สัมภาษณ์เชิงลึกในการร่วมขับเคลื่อน กระบวนการให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           ผลลิต
                                           -นายอำมร  สุขวิน  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ถึงการเป็นคณะทำงานและรับผิดชอบโครงการ มีความคาดหวังในการอยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าวอินทรีย์จัวหวัดพัทลุง
                                           ผลลัพธ์   - ได้เห็นกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องของ นายอำมร  สุขวิน ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้ดำเนินการทำงานวิจัย กับ สกว.มาก่อนในเรื่องการพัฒนาข้าวอินทรีย์  ได้นำผลลัพธ์จากงานวิจัย  จาก สกว.มาต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เรื่อง นาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรผู้ทำนาให้มีทางเลือกและเป็นโอกาสในการต่อยอด ขยายผลไปสู่กิจกรรมอื่น จากการทำข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                           24 มีนาคม 2562
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 16:30:50
                                           แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 26 มีนาคม 2562 05:43:43 น.

                                           ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                           ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัพัทลุง (ดร.เชิดศักดิ์)

                                           • photo
                                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                            วัตถุประสงค์

                                             

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            ขั้นตอนกระบวนการ ตามแผน     สัมภาษณ์  คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            ผลผลิต -มีผู้เข้าร่วม 5  คน  คือ  ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาคณะทำงานเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 2 คน ทีมประเมิน 2 คน คือ นายถาวร และนายสมนึก -กระบวนการพูดคุยสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ ถึงการดำเนินการโครงการให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  กิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อน ผลลัพธ์ -ได้เห็นกระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนอย่างมีส่วนร่วม ในการเก็บข้อมูล  การแชร์ข้อมูล ของหน่วยงาน จนนำมาสู่การจัดทำร่างแผน - ได้ข้อมูลการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง -  ได้หนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตาม และคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ -  ได้เอกสารคู่มือระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  จังหวัดพัทลุง "เกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง"

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             

                                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                             

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                             

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                            24 มีนาคม 2562
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 15:57:32
                                            แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 31 มีนาคม 2562 12:12:13 น.

                                            ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

                                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                            วัตถุประสงค์

                                             

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            1. ศึกษารายละเอียดการประเมินจากคู่มือการใช้โปรแกรม เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
                                            2. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกใช้วัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมกับบริบทของผู้ประเมิน ระยะเวลา และงบประมาณ ในการประเมิน
                                            3. กำหนดประเด็นประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกประเด็นที่เหมาะสม  เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
                                            4. พัฒนาเครื่องมือประเมิน คือ แบบสัมภาษณ์
                                            5. กำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง
                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            ผลผลิต -คณะทำงานทั้ง 3 คน ประชุมตามแผนงานและได้ข้อสรุป
                                            ผลลัพธ์ -แบ่งบทบาทหน้าที่ ในการลงสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล  หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             

                                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                             

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                             

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                            24 มีนาคม 2562
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 15:42:10

                                            ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน1

                                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                            วัตถุประสงค์

                                             

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            ประชุมคณะทำงานการติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
                                            ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน  นายสมนึก  นุ่นด้วง  นายถาวร  คงศรี    นายเสงียม  ศรีทวี รายละเอียดการประชุม
                                              -เตรียม ออกแบบ  เลือกกรอบการประเมินโครง ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล  กระบวนการที่ดำเนินการ  จัดทำปฎิทินการดำเนินงานการประเมิน

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            ผลผลิต  ได้กรอบแนวทางในการติดตามประเมิน การติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินการนำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ กรอบการประเมิน ใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นเครื่องมือในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน
                                              - ขอบเขตเชิงพื้นที่  ดำเนินการประเมินในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น ระดับเครือข่าย องค์กร   - ขอบเขตเชิงเนื้อหา ดำเนินการประเมินจากโครงการในประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 1.กลไกที่ร่วมขับเคลื่อน การทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์
                                                      • หน่วยงาน           •ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ         2.กระบวนการขับเคลื่อน การทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์
                                                      •แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2565 3.ผลที่เกิดขึ้นจาการขับเคลื่อนการทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์
                                                      •มีจำนวนกี่หน่วยงาน กี่ท้องถิ่น กี่เครือข่าย/องค์กร กี่แผนงาน กี่โครงการ
                                            4.ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์

                                              - ขอบเขตเชิงระยะเวลา ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2562  จำนวน 3เดือน   - วิธีการดำเนินการ การติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สนับสนุนโดย สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 4 ขั้นตอนหลัก คือ     1. บริบทของแผนยุทธศาสตร์ สาระสำคัญของแผน                   a. ประเด็นยุทธศาสตร์                   b. แผนงาน
                                                              c. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง
                                                2.        ปัจจัยนำเข้า มีใครเกี่ยวข้องในการแปลงแผนยุทศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ แผนงาน โครงการ
                                                3.        กระบวนการแปลงแผนยุทศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ แผนงาน โครงการ ได้อย่างไร มีกลไกใดบ้างที่ช่วยสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง                 1. การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน                       • คนหรือกลุ่มคน ที่เป็นตัวหลักหรือกลุ่มคนที่เป็นตัวยุทธศาสตร์                       • ข้อมูลหรือฐานข้อมูล                       • มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกต์การทำงานจากแผนงานที่มีอยู่เดิมและเป็นแผนปฏิบัติการ                       • มีการใช้งบประมาณและแหล่งงบประมาณ                       • มีการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์อย่างไร                       • มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทำงานอย่างไร เช่นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ภูมิปัญญา               2. การดำเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่  อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร  มีแนวทางการปรับวิธีการทำงาน หรือปรับแผนอย่างไร               3. ได้ผลแต่ละขั้นตอนตรงตามที่วางแผนหรือไม่และควรจะต้องปรับวิธีการทำงานอย่างไร รวมถึงต้องการหนุนเสริมจากใคร  หน่วยงานใด  ในเรื่องใด  อย่างไร     4.      ชุดความรู้นวัตกรรมเชิงระบบการเปลี่ยนแปลงของ คน กลไก สภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาวะ ผลลัพธ์   -คณะทำงานได้ข้อสรุปดำเนินการตามกรอบที่กำหนด  โดยการทำปฎิทินการดำเนินงาน

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             

                                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                             

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                             

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                            23 มีนาคม 2562
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 23 มีนาคม 2562 21:13:14
                                            แก้ไขโดย นิมลต์ hsml1 เมื่อ 23 มีนาคม 2562 22:27:32 น.

                                            ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

                                            ชื่อกิจกรรม : สรุปรายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์

                                            • photo ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                                              ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                                             • photo ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                                               ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                                              • photo ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                                                ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                               วัตถุประสงค์

                                                

                                               กิจกรรมตามแผน

                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                

                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                

                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                

                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                               สรุปรายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ ในโปรแกรม และบทคัดย่อ

                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               -แบบสรุปคะแนนประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 1ฉบับ -สรุปบทคัดย่อ 1 ฉบับ - รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                

                                               ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                

                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                

                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                

                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                               13 มีนาคม 2562
                                               รายงานจากพื้นที่
                                               โพสท์โดยKansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeimเมื่อ 13 มีนาคม 2562 09:22:20

                                               ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย »

                                               ชื่อกิจกรรม : ประเมินโครงการครั้งที่ 2

                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                               วัตถุประสงค์

                                                

                                               กิจกรรมตามแผน

                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                

                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                

                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                

                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                               คณะทำงานในทีมทำการประเมินโครงการครั้งที่  2 โดยการการสัมภาษณ์ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง นักเรียนในพื้นที่ดำเนินการ

                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               ผลการการสัมภาษณ์ครู ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
                                               ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
                                               ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนในพื้นที่ดำเนินการ

                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                

                                               ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                

                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                

                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                

                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                               8 ธันวาคม 2561
                                               รายงานจากพื้นที่
                                               โพสท์โดยKansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeimเมื่อ 13 มีนาคม 2562 09:14:10

                                               ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย »

                                               ชื่อกิจกรรม : ประมินโครงการครั้งที่1

                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                               วัตถุประสงค์

                                                

                                               กิจกรรมตามแผน

                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                

                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                

                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                

                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                               การสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการ  1 คน และแกนนำที่ดำเนินโครงการจำนวน  8 คน

                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               ผลการสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการ ผลการสัมภาษณ์แกนนำที่ดำเนินโครงการจำนวน 8 คน

                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                

                                               ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                

                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                

                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                

                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน