ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

แผนงานสุขภาวะเด็ก

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน แผนงานสุขภาวะเด็ก
รหัสแผนงาน s61-7726
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ แผนโภชนาการ สสส
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อนุมัติ 17 พฤศจิกายน 0746
ระยะเวลาดำเนินงาน 20 พฤศจิกายน 2561 -
งบประมาณ 500,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดี
พื้นที่ดำเนินการ ภาคเหนือตอนล่าง
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 200,000.00
2 1 พ.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 200,000.00
3 31 ต.ค. 2562 20 ก.พ. 2563 100,000.00
รวมงบประมาณ 500,000.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

500000.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน