ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

แผนงานอาหารปลอดภัย

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน แผนงานอาหารปลอดภัย
รหัสแผนงาน 001
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ เชียงรายอาหารปลอดภัย
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมัชชาสุขภาพเชียงราย
วันที่อนุมัติ 20 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินงาน 22 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ นายนิรันดร์ แปงคำ
พื้นที่ดำเนินการ เชียงราย
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 50,000.00
2 30 พ.ย. 2561 28 ธ.ค. 2561 50,000.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อาหารและโภชนาการ , สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

100000.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน