ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

แผนงานองค์กรสร้างสุข

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน แผนงานองค์กรสร้างสุข
รหัสแผนงาน
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2561 1 ต.ค. 2561 50,000.00
รวมงบประมาณ 50,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (50,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (100,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมทางกาย

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

100000.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน