ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

แผนงานการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน แผนงานการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย
รหัสแผนงาน 59-01703
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์สุขภาวะเด็กปฐมวัย จังหวัดกำแพงเพชร (สุณี)
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สสส
วันที่อนุมัติ 2 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินงาน 9 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ กำแพงเพชร
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (200,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เด็ก เยาวชน ครอบครัว , สื่อ

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยขาดความรู้ความเข้าใจการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
20.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จัดอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตที่สำเร็จ 2.ครูสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้

20.00 0.00

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ
1

 

 

2

 

 

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

200000.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ต.ค. 61 จัดอบรมการผลิตสื่อกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 100 2,000.00 - more_vert
รวม 100 2,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน