ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โตรงการปัจจัยเสี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน โตรงการปัจจัยเสี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
รหัสแผนงาน
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ โครงการการพัฒนาสักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บุหรี่

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

0.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62 ลงพื้นที่ ประเมินผลโครงการตามกรอบ Balanced Scorecard ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 7 12,000.00 - more_vert
1 มี.ค. 62 ประชุมคณะทำงานการออกแบบเครื่องมือการประเมินโครงการ 3 1,000.00 - more_vert
รวม 10 13,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน