ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน 3)

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน 3)
รหัสแผนงาน
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ พชอ. คีรีรัฐนิคม
วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ สุริยา น้ำขาว
พื้นที่ดำเนินการ คีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อาหารและโภชนาการ

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

0.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน