ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รหัสแผนงาน
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12
วันที่อนุมัติ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มกราคม 2563 - 23 กันยายน 2563
งบประมาณ 50,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายเสรี เซะ นายมะกะตา เจ๊ะมะ นางนิมล นิมะ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

50000.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ไม่มี

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 ก.พ. 63 การสร้ามทีมพี่เลี้ยงระดับเขต 0 1,000.00 - more_vert
25 ก.พ. 63 การสร้างทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ 0 100.00 - more_vert
13 ก.ย. 63 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ 0 0.00 - more_vert
13 ก.ย. 63 สร้างแผนงานของกองทุน 0 0.00 - more_vert
13 ก.ย. 63 การพัฒนาพี่เลี้ยงพื้นที่เขตโครงการของบกองทุน 0 0.00 - more_vert
รวม 0 1,100.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) Wanisa