ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0%
จังหวัดนราธิวาส 12,000.00 0.00 2,400.00 0.00 3,600.00 0.00 18,000.00 20,000.00 90%
จังหวัดปัตตานี 9,000.00 2,850.00 12,630.00 334.00 0.00 0.00 24,814.00 20,000.00 124%
จังหวัดสงขลา 8,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 20,000.00 70%
จังหวัดแพร่ 8,000.00 0.00 2,400.00 1,400.00 0.00 0.00 11,800.00 20,000.00 59%
รวม 37,000.00 2,850.00 23,430.00 1,734.00 3,600.00 0.00 68,614.00 280,000.00 25%
สัดส่วน(%) 54% 4% 34% 3% 5% 0% 100%