ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 7,500.00 500.00 1,444.00 1,100.00 200.00 0.00 10,744.00 220,000.00 5%
จังหวัดชุมพร 9,000.00 0.00 10,952.00 0.00 0.00 0.00 19,952.00 20,000.00 100%
จังหวัดนครสวรรค์ 0.00 0.00 13,400.00 3,700.00 0.00 2,900.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดนราธิวาส 32,700.00 0.00 2,400.00 0.00 4,950.00 0.00 40,050.00 40,000.00 100%
จังหวัดน่าน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดปัตตานี 9,000.00 2,850.00 12,630.00 334.00 0.00 0.00 24,814.00 20,000.00 124%
จังหวัดพังงา 8,000.00 0.00 13,813.00 0.00 0.00 0.00 21,813.00 20,000.00 109%
จังหวัดพัทลุง 6,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดลำปาง 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 20,000.00 15%
จังหวัดลำพูน 7,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 20,000.00 60%
จังหวัดสงขลา 23,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 730.00 37,730.00 40,000.00 94%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14,960.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดสุโขทัย 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 20,000.00 75%
จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,600.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดเชียงราย 15,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดแพร่ 7,000.00 0.00 12,900.00 400.00 0.00 0.00 20,300.00 20,000.00 102%
รวม 153,260.00 23,350.00 125,079.00 5,534.00 14,550.00 3,630.00 325,403.00 560,000.00 58%
สัดส่วน(%) 47% 7% 38% 2% 4% 1% 100%