ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 246,160.00 25,350.00 254,866.00 12,772.00 25,092.00 20,530.00 584,770.00 2,289,396.00 26%
รวม 246,160.00 25,350.00 254,866.00 12,772.00 25,092.00 20,530.00 584,770.00 2,289,396.00 26%
สัดส่วน(%) 42% 4% 44% 2% 4% 4% 100%