ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 7,500.00 500.00 1,444.00 1,100.00 200.00 0.00 10,744.00 220,000.00 5%
จังหวัดชุมพร 9,000.00 0.00 10,952.00 0.00 0.00 0.00 19,952.00 20,000.00 100%
จังหวัดนครสวรรค์ 0.00 0.00 2,800.00 800.00 0.00 600.00 4,200.00 20,000.00 21%
จังหวัดนราธิวาส 19,000.00 0.00 2,900.00 0.00 3,600.00 0.00 25,500.00 40,000.00 64%
จังหวัดน่าน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดปัตตานี 9,000.00 2,850.00 12,630.00 334.00 0.00 0.00 24,814.00 20,000.00 124%
จังหวัดพังงา 2,000.00 0.00 4,000.00 500.00 0.00 0.00 6,500.00 20,000.00 33%
จังหวัดพัทลุง 6,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดลำปาง 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 20,000.00 15%
จังหวัดลำพูน 7,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 20,000.00 60%
จังหวัดสงขลา 23,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 730.00 37,730.00 40,000.00 94%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 25%
จังหวัดสุโขทัย 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 20,000.00 75%
จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,600.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดเชียงราย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
จังหวัดแพร่ 12,000.00 0.00 5,600.00 1,400.00 1,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
รวม 131,600.00 23,350.00 89,826.00 4,134.00 14,200.00 1,330.00 264,440.00 560,000.00 47%
สัดส่วน(%) 50% 9% 34% 2% 5% 1% 100%