ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการพัฒนากลไกสุขภาพชุมชน กระบี่ (อำเภอคลองท่อม)
รหัสชุดโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บุหรี่

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่สูบบุหรี่
20.00
2 จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เป็นสตรี(คน)
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

xx

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอัตราการสูบยาสูบของเด็กและเยาวชน

อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(ร้อยละ)

20.00
2 เพื่อลดจำนวนการเกิดผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เป็นสตรี

จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่เป็นสตรี(คน)

30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ประวิช ขุนนิคม ประวิช ขุนนิคม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:12 น.