ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ไฟล์เอกสาร ประกอบการประชุม

ไฟล์นำเสนอ