ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ดร.วิชุลดา มาตันบุญ 2. นางวันเพ็ญ พรินทรากูล 3. นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย
ละติจูด-ลองจิจูด 18.980490976632,98.980918198965
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15,000.00
2 1 ก.พ. 2562 15 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เด็ก เยาวชน ครอบครัว , อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทที่มีความเจริญและเป็นชุมชนที่มีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่จำนวนมาก ความเข้าใจของคนในพื้นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์วัด และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่สำคัญ เช่น วันสงกรานต์ และวันลอยกระทงมีไม่มากนัก ทำให้มีการปฎิบัติตามประเพณีแบบไม่รู้ความหมาย ขาดการสืบทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปสู่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ท่านพระครูจึงอยากให้มีการสื่อสารให้กับคนในชุมชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยใช้เด็กเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และการเตรียมเครื่องสัการะตามเทศกาล เพื่อนำไปสู่การผลิตสื่อเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้มากขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

โครงการนี้ ใช้แนวคิดการประเมินผลตามรูปแบบของ CIPP Model ที่กำหนดประเด็นประเมิน 4 ประเด็น ได้แก่ สภาวะแวดล้อม (Contexts) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Products)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร

ผลการประเมินโครงการ

0.00
2 เพื่อเสนอผลการประเมินต่อสสส.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนโครงการในอนาคต

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 5
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 2 0
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 1 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ 2 0
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ก.พ. 61 ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 1,000.00 2,000.00
5 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 62 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ โครงการและเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. 8,000.00 4,000.00
5 ม.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ 4,000.00 6,000.00
20 ก.พ. 62 ลงระบบประเมินผลโครงการ 6,000.00 -
25 ก.พ. 62 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล 3,000.00 -
25 ก.พ. 62 การสรุปรายงานการประเมิน 2,000.00 -
รวม 0 24,000.00 3 12,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประสานการทำงานกับพื้นที่เป้าหมาย
  2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ โครงการและเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสสส.
  3. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ
  4. ลงระบบประเมินผลโครงการ
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล
  6. การสรุปรายงานการประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทราบผลการดำเนินงานโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร
  2. ได้ข้อเสนอผลการประเมินต่อสสส.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนโครงการในอนาคต

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) wichulada

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08:42 น.