ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร พัฒนา นาคทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง
ละติจูด-ลองจิจูด 18.286998467423,99.495832697659
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สารเสพติด , กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง , อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
13 พ.ย. 61 ชี้แจงวัตถุประสงค์แก่ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ 2 3,000.00 3,000.00
16 ธ.ค. 61 ตรวจสอบความเชื่อและการประยุกต์ใช้ 2 3,000.00 -
27 ธ.ค. 61 ร่วมในการประชุมคณะทำงานชี้แจงแผนงานโครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่นโดยองค์กรสาธารณะประโยชน์ 16 5,000.00 -
16 ม.ค. 62 ออกแบบวางแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3 1,000.00 -
2 ก.พ. 62 ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อติดตามหนุนเสริมภายในของทีมขับเคลื่่อน 3 2,000.00 -
6 - 7 ก.พ. 62 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่นจังหวัดและการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเป้้าหมายร่วมพร้อมหาแนวทางการบูรณาการงานวัยรุ่นร่วมกัน 50 2,000.00 -
5 มี.ค. 62 ร่วมประชุม สังเกตการ 50 2,000.00 -
6 - 7 มี.ค. 62 สรุปรายงาน 4 2,000.00 -
รวม 130 20,000.00 1 3,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ศึกษาเอกสารโครงการ ออกแบบการประเมินโครงการก่อนดำเนินการ โดยใช้เครื่องมือ CHIA  และบันไดผลลัพธ์ ทำความเข้าใจแนวคิดการประเมินเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายแก่ผู้มีส่วนร่วมตามลำดับชั้น ติดตามประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ ก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการตามกรอบข้อจำกัดของเวลา และแผนการทำงานของโครงการ  สรุปและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการที่ได้รับการติดตามประเมินผลมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามบันไดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและภาคีเครือข่ายเกิดบูรณาการงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเกิดรูปแบบ การบูรณาการการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์กรอบแนวคิด (.docx) sutthiphong
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) พัฒนา นาคทอง
3 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.doc) พัฒนา นาคทอง
4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 (.docx) พัฒนา นาคทอง
5 ข้อเสนอ-สสส.-แก้ไข-5-กันยายน-61.docx (.docx) พัฒนา นาคทอง
6 Monthly-Report_Lampang-02_2019.doc (.doc) พัฒนา นาคทอง
7 Monthly-Report_Lampang-12_2018 (2).doc (.doc) พัฒนา นาคทอง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:24 น.