ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ ข้อตกลง
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มนักวิชาการอิสระจังหวัดลำปาง
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร พัฒนา นาคทอง
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน .รศดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงค์
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง
ละติจูด-ลองจิจูด 18.286998467423,99.495832697659
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สารเสพติด , เด็ก เยาวชน ครอบครัว , อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เหตุผลสำคัญของการประเมินโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดล์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น เนื่องจากโครงการนี้ เป็นโครงการที่เป็นผลของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่ สสส.ให้การสนับสนุน ภายใต้ภารกิจ 9 ด้าน แบบบูรณาการทุกภาคส่วน ก่อนจะมีการประกาศใช้พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ทำให้สถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดมีแนวโน้มลดลงกระนั้นก็ตามมีช่องว่างและปัญหาของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจมากมาย และในระหว่างการดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดมีองค์กรสาธารณะประโยชน์เกิดขึ้น คือ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง เป็นองค์กรนิติบุคคล ได้ช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของส่วนราชการในพื้นที่ได้ โครงการที่สสส.อนุมัติในครั้งนี้ จึงดำเนินการโดยกลุ่มเพื่อนเพือเด็กและเยาวชนลำปาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ที่จะดำเนินงานพัฒนารูปแบบ บูรณาการโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ ใน 2 ส่วนคือ บูรณาการเชิงประเด็น และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน โครงการดังกล่าวดำเนินการอยู่ในช่วงได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ของสสส. แต่ยังไม่ได้ลงมือทำงานจึงเป็นโอกาสของการฝึกออกแบบการติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ( CHIA) เป็นกรอบของกระบวนการศึกษา ใช้บันไดผลลัพธ์เป็น road map ตัววิเคราะห์และวางแผนรองรับสิ่งที่คาดไม่ถึงให้เป็นสิ่งที่คาดถึงเพื่อ การบรรลุเป้าหมายระหว่างการดำเนินการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับแหล่งทุนซึ่งมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี และหนุนเสริมผู้รับทุน และร่วมปรับ/กำกับทิศทางการดำเนินกิจกรรมโครงการให้เป็นไปตามผลลัพธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และทันตามกำหนด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะโดยมีองค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยการทำงานบูรณาการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอันส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด
วัตถุประสงค์ของโครงการการฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการนี้คือการประเมินโดยใช้ประยุกต์การใช้รูปแบบขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกรอบของกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันและใช้บันไดผลลัพธ์เป็น road map วิเคราะห์และวางแผนกำกับการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(CHIA)และบันไดผลลัพธ์ เพื่อประเมินโครงการฯ ซึ่งนำเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ระยะ10ปี(2555-2564) ของสสส.(2555-2557) เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง และอื่น ๆ ลดผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย(การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอสไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 คณะทำงานมีความเชื่อมั่นและต่อยอดต้นทุนเดิม

จำนวนองค์กร/คนบทบาทขับเคลื่อนโครงการ บทบาทในกลไกจังหวัด จำนวนภาคีเครือข่าย/คณะทำงานของภาคีเครือข่าย/บทบาท

0.00
2 คณะทำงานรู้เข้าใจโครงการและขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน

ทุกคนรู้และเข้าใจโครงการขอบเขตการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน

0.00
3 เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีในประเด็นส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มวัยรุ่น

รายการและจำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการบูรณาการเชิงเนื้อหาและผลผลิตของกิจกรรมนั้นๆ หน่วยงาน องค์กร จำนวนผู้มีแนวคิดเชิงบวกด้านสุขภาพทางเพศเพิ่มขึ้นร้อยละ50ภายหลังการดำเนินโครงการ ผลการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นของภาคีเครือข่าย

0.00
4 หนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มีแผนปฏิบัติงานรายปีของจังหวัดที่กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางได้เข้ามีส่วนร่วม

0.00
5 เกิดรูปแบบการบูรณาการโดยองค์กรสาธารณประโยชน์

จำนวน/ขั้นตอน/กลไก องค์ประกอบภาคี/บทบาทภาคี/วิธีดำเนินงาน/ความเหมาะสมแต่ละรูปแบบ ผลที่เกิดขึ้นแต่ละรูปแบบ

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 13018
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 13,000 0
เยาวชน (15-20 ปี) 0
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
คณะทำงานภาคีเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เข้มแข 5 0
เด็กนักเรียนในโรงเรียน/1โรงเรียน/1 อำเภอ ทั้งหมด13 13 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ธ.ค. 61 ร่วมในการประชุมคณะทำงานชี้แจงแผนงานโครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่นโดยองค์กรสาธารณะประโยชน์ 5,000.00 -
2 ก.พ. 62 ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อติดตามหนุนเสริมภายในของทีมขับเคลื่่อน 2,000.00 -
25 ก.พ. 62 ชี้แจงวัตถุประสงค์แก่ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ 3.00 3,000.00
25 ก.พ. 62 ตรวจสอบความเชื่อและการประยุกต์ใช้ 3,000.00 -
25 ก.พ. 62 ออกแบบวางแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 0.00 -
5 มี.ค. 62 ร่วมประชุม สังเกตการ 2,000.00 -
6 มี.ค. 62 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่นจังหวัดและการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเป้้าหมายร่วมพร้อมหาแนวทางการบูรณาการงานวัยรุ่นร่วมกัน 2,000.00 -
6 - 7 มี.ค. 62 สรุปรายงาน 2,000.00 -
รวม 0 16,003.00 1 3,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ศึกษาเอกสารโครงการ ออกแบบการประเมินโครงการก่อนดำเนินการ โดยใช้เครื่องมือ CHIA  และบันไดผลลัพธ์ ทำความเข้าใจแนวคิดการประเมินเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายแก่ผู้มีส่วนร่วมตามลำดับชั้น ติดตามประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ ก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการตามกรอบข้อจำกัดของเวลา และแผนการทำงานของโครงการ  สรุปและรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการที่ได้รับการติดตามประเมินผลมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามบันไดผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและภาคีเครือข่ายเกิดบูรณาการงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเกิดรูปแบบ การบูรณาการการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์กรอบแนวคิด (.docx) สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) พัฒนา นาคทอง
3 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.doc) พัฒนา นาคทอง
4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 (.docx) พัฒนา นาคทอง
5 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 4 (.docx) พัฒนา นาคทอง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:24 น.