ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และผศ.ดร.ศิริพร พันธุลี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.089319727904,100.19895059374
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15,000.00
2 1 ก.พ. 2562 10 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โรคเรื้อรัง , กิจกรรมทางกาย , ผู้สูงอายุ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน กระบวนทัศน์ใหม่ในการประเมินโครงการ มุ่งเน้นเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการกำหนดคุณค่าของโครงการที่ดำเนินการเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา ด้วยการสรุปอ้างอิงจากสิ่งที่สังเกตได้ผ่านการออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลร่วมกันกับชุมชนในการกำหนดตัวบ่งชี้คุณค่านั้นผ่านการการติดตามเป็นระยะตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ระหว่างทางที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและแนวทางที่ใช้ตัดสินคุณค่าภายใต้บริบทชุมชนในโครงการที่ศึกษา ดังนั้นการประเมินรูปแบบใหม่จึงเป็นมากกว่าการประเมินเพื่อให้ผู้ให้ทุนได้รู้ผล หากแต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคนทำโครงการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมด้วยโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนในชุมชนและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บริบทชุมชนที่มีความเฉพาะเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นพลวัตร ทั้งนี้ ปัญหาการประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า เป็นการประเมินผลเพียงดูจากกิจกรรมที่สอดรับกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมเท่านั้น โดยแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการประเมินผล ขาดพลังที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและความต่อเนื่องในการทำโครงการเพื่อสานสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ อีกทั้ง การประเมินแบบเดิมยังขาดการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงขาดการให้ข้อแนะนำแก่ผู้ดำเนินโครงการแบบเสริมพลังเพื่อยกระดับการดำเนินงานที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น จึงจัดทำโครงการติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขึ้นเพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผลรูปแบบใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง นำไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้อย่างแท้จริงและสามารถนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และการจัดทำโครงการใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งองคาพยพอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 20 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 20 0
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อออกแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

เกิดรูปแบบการติดตามประเมินผลเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม

1.00
2 2. เพื่อเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการ

เกิดแกนนำการติดตามประเมินผลเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม

5.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
8 ธ.ค. 61 1. ศึกษาสถานการณ์และรายละเอียดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ในพื้นที่และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 20 2,600.00 2,600.00
1 - 10 ม.ค. 62 2.ออกแบบติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม 10 3,000.00 3,000.00
11 - 20 ม.ค. 62 3.จัดเวทีชวนคิด ชวนคุย ถอดบทเรียนเชิงประเด็นเรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ 20 2,600.00 2,600.00
21 - 31 ม.ค. 62 4.1ติดตามเยี่ยมครั้งที่1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 15 3,100.00 3,100.00
1 - 10 ก.พ. 62 4.2 ติดตามเยี่ยมครั้งที่2 ติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการ 15 3,100.00 3,100.00
15 - 20 ก.พ. 62 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนและคืนข้อมูลการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง 20 5,600.00 5,600.00
25 ก.พ. 62 ถอดบทเรียน 2 0.00 0.00
รวม 102 20,000.00 7 20,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์กรอบแนวคิด (.docx) sutthiphong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:36 น.