ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจน์สิริรักษา บุญเอี่ยม
พี่เลี้ยงโครงการ สจรส.มอ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุโขทัย
ละติจูด-ลองจิจูด 17.010919646852,99.824769020164
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เด็ก เยาวชน ครอบครัว

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 นักเรียนที่พื้นฐานครอบครัวมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวมีปัญหา
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โครงการติวเตอร์เลิฟ เติมเต็มสู่น้อง เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านความรู้ อารมณ์และจิตใจ ปลูก ฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนวัดโพธิญาณ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากโรงเรียนวัดโพธิญาณประกอบไปด้วยนักเรียนจำนวนกว่า 90 % ที่พื้นฐานครอบครัวมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวมีปัญหา ผู้ดำเนินโครงการจึงเห็นว่าการที่จะสร้างให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเห็นคุณค่าของตนเองและส่วนรวมรวมถึงมีโอกาสพัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งทักษะการใช้ชีวิตและการป้องกันให้ห่างจากปัจจัยเสี่ยงทางอบายมุขต่างๆให้แก่เด็กด้อยโอกาส เป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาส ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขา และเป็นการสร้างกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอีกทั้งเติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

โครงการนี้ ใช้แนวคิดการประเมินผลตามรูปแบบของ CIPP Model ที่กำหนดประเด็นประเมิน 4 ประเด็น ได้แก่ สภาวะแวดล้อม (Contexts) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Products)
มีวิธีการในการดำเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ โครงการและเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสสส. 2. การสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการ และแกนนำที่ดำเนินโครงการ 3. การสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียนในพื้นที่ดำเนินการ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปรายงานการประเมิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการติวเตอร์เลิฟ เติมเต็มสู่น้อง ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร

การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ดังนี้คือ       มีสร้างความรู้ในทักษะการเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางการเรียนให้กับเด็กด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมและมีรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ในทักษะการเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาสเดือนละ 1 เล่ม       โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาส  โดยมี-กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และมีรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาสเดือนละ 1 เล่ม  และเด็กด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

1.00
2 ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการติวเตอร์เลิฟ เติมเต็มสู่น้อง โรงเรียนวัดโพธิญาณ จังหวัดพิษณุโลก

1.ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2.มีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 3.แกนนำที่ดำเนินการกิจกรรมมีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะในการจัดกิจกรรม 4.ผู้รับผิดชอดครงการมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นต้นทุนที่ดีในการจัดกิจกรรม

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 0
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 ธ.ค. 61 ประชุมทีมงาน 5,000.00 5,000.00
8 ธ.ค. 61 ประมินโครงการครั้งที่1 5,000.00 5,000.00
16 ธ.ค. 61 ประเมินโครงการครั้งที่ 2 5,000.00 5,000.00
22 - 23 ธ.ค. 61 ประชุมสรุปงานและจัดทำเอกสารการประเมิน 5,000.00 -
รวม 0 20,000.00 3 15,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีข้อมูลสารสนเทศของโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องให้กับพื้นที่เป้าหมาย

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) yaowalak

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:40 น.