ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แบบประเมินด้วยขั้นตอน HIA

1. มีการกลั่นกรองโครงการ

 

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบผลและบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
2) เพื่อให้เห็นแนวโน้ม เพื่อเตือนภัย
3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าใจกระบวนการ
4) เพื่อลำดับความสำคัญ แปลง ปรับกลยุทธ์ สู่การปฎิบัติ
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ ช่วยการควบคุม
6) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
7) เพื่อการเรียนรู้ และรู้ขีดความสามารถ
8) เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
9) เพื่อช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
10) เพื่อให้รางวัล เพื่อจูงใจ
11) อื่นๆ

 

1.2 วิธีการ

1) ประชุมทีมประเมิน

 

2) ประชุมร่วมกับโครงการ

 

3) ประชุมร่วมกับโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

4) อื่นๆ
check_circle

 

2. มีการกำหนดขอบเขตการประเมิน

 

1) ใช้กรอบ Ottawa charter
check_circle
  ประเด็นเนื้อหา
 • 1.

  ตัวชี้วัด

  เครื่องมือ

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) ใช้กรอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
3) ใช้กรอบ Balance Score Card
4) ใช้กรอบ CIPP
5) อื่นๆ

3. ลงมือประเมิน

 

1) กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม
check_circle

 

2) กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
check_circle

 

3) ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
check_circle

 

4) อื่นๆ
check_circle

 

4. ทบทวนรายงานการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่?

 

1) กระบวนการในการทบทวนรายงาน
check_circle

 

2) ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนรายงาน

 

3) ผลการประเมินที่สำคัญ
check_circle
  ประเด็นเนื้อหา
 • 1.
  (1) ใช้กรอบ Ottawa charter)

4) อื่นๆ

 

5. การปรับปรุงทบทวนโครงการ

 

1) ข้อเสนอเพื่อการทบทวนโครงการ

 

2) อื่นๆ

 

6. ได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงการตามข้อ 5 หรือไม่?

 

1) กลไกในการติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

2) วิธีการติดตาม การปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

3) อื่นๆ