ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แบบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับคน กลุ่มคน เครือข่าย (เช่น มีความรู้ มีทักษะ มีความชำนาญ มีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น)

การเปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดการณ์ไว้และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้ารายละเอียดหลักฐานแนวทางการพัฒนาต่อ

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน

จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน ให้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยว

  1. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
  2. จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหาร

ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ หรือผู้บริโภค

การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เจ้าของร้านขายของชำ

จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน ให้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยว

  1. การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
  2. จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหาร

ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ หรือผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เช่น เกิดนโยบาย เกิดข้อตกลงชุมชน เกิดมาตรการทางสังคม)

การเปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดการณ์ไว้และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้ารายละเอียดหลักฐานแนวทางการพัฒนาต่อ

การเปลี่ยนกลไก และกระบวนการในชุมชนที่เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เช่น เกิดกลุ่ม ชมรม เครือข่าย เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม)

การเปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดการณ์ไว้และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้ารายละเอียดหลักฐานแนวทางการพัฒนาต่อ

กำหนดกฎ กติกาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานด้านอาหารปลอดภัย (เกิดกติกาชุมชนในการลด ละ การปรุงอาหารที่ใส่สารปรุงรส)

เวทีชุมชนเพื่อสร้างกติกาชุมชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย 1. จัดเวทีมหกรรมอาหารปลอดภัย 2. การประชุมหมู่บ้านประจำเดือน, การประชาคม

ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและขับเคลื่อน กฎ/กติกาชุมชน ในการลด ละ การปรุงอาหารที่ใส่สารปรุงรส ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีการทบทวน/ต่อยอดกฎ กติกาชุมชนด้านอาหารปลอดภัยในด้านอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วม